• slider_0.jpg
  • slider_6.jpg
  • slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3.jpg
  • slide_4.jpg
Pomiary elektryczne w domu ,firmie , instytucji - co jaki okres je wykonujemy ?

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 Zalecenia 62.2 PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:

- miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;

- miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia;

- obiekty komunalne;

- tereny budowy;instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Zalecana częstotliwość wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych w zależności od warunków środowiskowych (opracowanie COBR „Elektromontaż” - Warszawa)

 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż:)

pomiar rezystancji      izolacji (nie rzadziej niż:)

1 O wyziewach żrących 1 rok 1 rok
2 Zagrożonych wybuchem 1 rok 1 rok
3 Otwarta przestrzeń 1 rok 5 lat
4 Wilgotne i bardzo wilgotne (o wilgotności wzgl. 75 - 100%) 1 rok 5 lat
5 Gorące (temp. powyżej 35o C) 1 rok 5 lat
6 Zagrożone pożarem 5 lat 1 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II,      ZL III(*) 5 lat 1 rok
8 Zapylone 5 lat 5 lat
9 Pozostałe nie wymienione 5 lat 5 lat
9) budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:

- ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób

- ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się


- ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne

Ważne: Pkt. 7 jest bardzo ważny ze względu ochrony przeciwpożarowej obiektów i zaleca przeprowadzania pomiarów rezystancji izolacji corocznie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, budynkach handlowo-usługowych,  budynkach biurowych itp.

Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat.

tel: 695-705-846